01.09.2018 Billingham Stars v Sheffield Steeldogs - tonyburgum